Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

2 yıl önce
 • Vatandaş Aydınlatma Metni

  2 yıl önce

  Değerli Vatandaşımız,

  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
  Fatsa Belediyesi olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerde kişisel verilerinizin güvenliğine önem vererek faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili yapımızı ve siz vatandaşlarımıza yönelik aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz bilgilendirme metni aşağıda dikkatinize sunulmuştur.”

  Veri Sorumlusunun Kimliği
  07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Belediyemiz, Fatsa Belediyesi, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme Fatsa Belediyesi’nin vatandaşlara yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

  Tanımlar

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

  Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

  Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

  Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni;

  Fatsa Belediyesi, vatandaş kişisel verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda, ilgili kanunlara uygun olarak belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek üzere toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz hizmetlerinin sunulması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb.
  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   

  Kişisel verileriniz;
  • Kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda bulunan beyanname, bilgilendirme formları ve sair belgeler ile,
  • Kamu kuruluşları veya Belediyemize ait web sayfaları üzerinden bilgi talebi ile,
  • Mobil uygulamalarımız ile,
  • Belediye hizmet birimlerimiz aracılığı ile,
  • Çağrı Merkezleri aracılığı ile,
  • Vatandaşların Fatsa Belediyesi’ne elektronik posta, kargo ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,
  • Fatsa Belediyesi tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile,
  • Kamu kurumları bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,
  • Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamalar ile,
  • Fatsa Belediyesi’nin çalıştığı sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,
  • Fatsa Belediyesi şirketleri ve iştirakleri aracılığı ile,
  • sözlü, yazılı ve ya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
  Kişisel Verileriniz;
  Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

  Kimlik Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası, medeni durumu vb.
  İletişim Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi
  Lokasyon Araç takip ve lokasyon verileri
  Özlük Özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, SGK bilgiler, bordro bilgileri, eş ve çocukların kimlik bilgileri, diplomalar,
  sertifikalar vb.
  Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri, vekaletname vb.
  Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, vatandaş talep ve şikayetleri, kullanım bilgileri
  Fiziksel Mekân
  Güvenliği Tesis ve alanlara bilgileri, kamera kayıtları
  İşlem güvenliği İnternet trafik logları, ip adresleri, sistemlere erişim logları, kullanıcı adı ve parolalar
  Finans Banka hesap bilgileri, ödeme geçmişi, borç bilgileri, vergi numarası vb.
  Mesleki Deneyim Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi
  Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları
  Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler
  Ceza Mahkumiyeti ve
  Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı
  Diğer Bilgiler İmza ve paraf bilgileri, araç plaka ve ruhsat bilgileri, imza sirküleri vb.

  Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile vatandaşlarımızdan kişisel bilgilerini güncellemesi talep edilebilir.
  Vatandaşlarımızın da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ilgili hizmet birimlerimize iletmeleri beklenmektedir. Fatsa Belediyesi, hiçbir koşulda vatandaş tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

  Kişisel verileriniz Kanunda belirtilen aşağıdaki durumlarda KVKK’ ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.
  • Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
  • Uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
  • Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (belediye kanunu, devlet memurları kanunu, iş kanunu, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
  • Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Bakanlıklar, diğer belediyeler, SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.)
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
  • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması)
  • Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
  • Etkinlik ve organizasyon faaliyetleri
  • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Talep ve şikayetlerin takibi
  • Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  • Yetenek/Kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

   

  Ayrıca aşağıda belirttiğimiz belediyecilik faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

  Ada ve parsel bilgilendirme süreci
  Ada ve parsel faaliyetlerinin yürütülmesi
  Adres bilgilendirme süreci
  Asansör ruhsatlandırma faaliyetleri
  Bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
  Cenaze muayene hizmetlerinin yürütülmesi
  Dilekçe başvuru faaliyetlerinin yürütülmesi
  Doğal afet riski altındaki alanlar ve riskli binalar ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
  Dosyaların muhafaza edilmesi
  Emlak ve imar borcu bilgilendirmesi
  Emlak ve istimlak işlemlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
  Emlak vergisi sorgulama süreçleri
  Nikah işlemleri faaliyetlerinin yürütülmesi
  Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi
  Güncel imar durumu bilgilendirmesi
  Hasta nakil ve ambulans işlemlerinin yürütülmesi
  İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi
  Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi
  Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi
  Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin Aktarılması;

  Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi (“OBB”), Fatsa Kaymakamlığı, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Nüfus Müdürlükleri, diğer ilçe belediyeleri ile sözleşmesel ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,
  • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile vatandaş taleplerinin yürütülebilmesi amacıyla, çözüm ortaklarımıza, OBB’ye, OBB iştirak şirketlerine, diğer ilçe belediyelerine,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Belediye’mizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza,
  • Belediye’miz tarafından kullanılan e-belediye gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine; bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
  • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişilere
  • Acil ve tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve çözüm ortaklarımızın kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kuramlarına;
  • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.

  Kişisel Verilerin Saklanma Süresi;

  • Kişisel verileriniz, belediyecilik faaliyetlerimizi planlamak, gerçekleştirmek ve kontrol etmek için yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır.
  • Süreçlere bağlı olarak tutulan kişisel verilerinizin saklama süreleri Kişisel Veri Envanteri’nde
  • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS üzerinde belirtilmektedir.
  • Saklama süreleri sona eren kişisel verileriniz Fatsa Belediyesi tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

   

  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız;

  • KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

  İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Fatsa Belediyesi tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

 • KVKK Aydınlatma Metni

  2 yıl önce

  FATSA BELEDİYESİ
  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
  AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Fatsa Belediyesi (“Belediye”); veri sorumlusu sıfatıyla ve Kanun’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Belediye bünyesinde kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’a uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktayız ve gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmekteyiz. Sizlerin haklarını ve veri sorumlusu olarak kendi sorumluluklarımızı bilerek Kanun kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız ve ziyaretçilere ait kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

   Veri Sorumlusunun Kimliği

  FATSA BELEDİYESİ
  İnternet Adresi : https://www.fatsa.bel.tr
  Telefon Numarası : 0452 423 63 00
  E-Posta Adresi : kvkk@fatsa.bel.tr
  KEP Adresi : fatsabelediyesi@hs01.kep.tr
  Adres : M.K.Paşa Mah.Ata Cad.No:3/5 – 52400 Fatsa – ORDU/TÜRKİYE

  I.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Belediyemiz nezdinde kişisel verileriniz, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler, gerekse sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,• Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan ve çeşitli nedenlerle ilçemizde bulunan kişilerin/kurumların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,
  • Belediyemizin ifa ettiği kamu hizmetlerini iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
  • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile iş ve hizmet stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
  • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,
  • İnsan kaynakları politikalarımızın yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; personel temini ve insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,
  • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla,
  • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması amacıyla,
  • İlgili kanunlar uyarınca iş birliği içerisinde olduğumuz dernek, vakıf ve meslek odaları vb. kuruluşlarla hizmet projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla,
  • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanının sağlanması amaçlarıyla,
  • Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacıyla,
  • Personelimizin, Belediye’nin iş yürütme süreçlerinde etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlamak amacıyla,
  • Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak amacıyla,
  • Etkinlik, toplantı, konferans, vb. kültürel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
  • Sosyal, kültürel vb. hizmetler ile yardıma muhtaç kişilerin tespiti, hizmetin planlanması ve yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
  • Şikâyet, öneri ve taleplerinizin gereğini yerine getirebilmek; yerine getirilen/cevaplandırılan başvuruların geri bildirimini gerçekleştirmek amacıyla,
  • Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemleri içeren dijital ortamların ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması amacıyla,
  • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması amacıyla,
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,
  • İlgili kanunlar uyarınca tarafımızca imzalanan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bu sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması amacıyla,
  • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,
  • Güvenlik ve sair nedenlerle binalarımızda, belediyemiz sorumluluğundaki park ve bahçelerde ve ilçemiz genelinde kamera görüntülerini kaydetmek ve bu yerlerde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, trafik kontrolünü sağlamak ve gerektiğinde ilgili kurumlara bilgi vermek amacıyla,
  • Çağrı merkezlerimizle iletişim sağlanması halinde iletişimin kaydedilmesi, tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,
  • Kurumumuz tarafından düzenlenen toplantı, seminer, eğitim ve diğer sosyal organizasyonlar, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraf ve videolar; Belediyemizin ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
  • Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarla,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da ve sair mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla,
  • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına eklenerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; Belediyemiz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
  • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi amacıyla,
  • Mevzuatta veya Belediye olarak belirlediğimiz politika ve prosedürlerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla,
  • İlçe genelinde gerçekleşecek etkinliklerin vatandaşlarımıza duyurulması,
  • Özel gün tebriklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
  • Yaşanabilecek su, elektrik, doğal gaz kesintileri ve çeşitli problemlerin vatandaşlarımıza bildirilerek mağduriyetin önlenmesi amacıyla,
  • Evde bakım ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerimizin sunulması amacıyla,
  • İlçe sınırları içerisinde yer alan ilgili vatandaşlarımıza kurs, eğitim ve öğretim, kütüphane ve üyelik gerektiren sair hizmetlerin sunulması amacıyla,
  • Yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Belediyemizin yasalar tarafından yükümlü ve yetkili kıldığı her türlü hizmetin ifası ve sosyal belediyecilik anlayışı gereğince vatandaşlarımıza hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

  II. Kişisel Verilerin Aktarılması
  Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:
  • İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi (“OBB”), Fatsa Kaymakamlığı, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Nüfus Müdürlükleri, diğer ilçe belediyeleri ile sözleşmesel ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,
  • Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile vatandaş taleplerinin yürütülebilmesi amacıyla, çözüm ortaklarımıza, OBB’ye, OBB iştirak şirketlerine, diğer ilçe belediyelerine,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Belediye’mizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza,
  • Belediye’miz tarafından kullanılan e-belediye gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine; bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
  • İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişilere
  • Acil ve tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
  • Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve çözüm ortaklarımızın kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kuramlarına;
  • Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara,
  aktarılabilmektedir.

  III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Belediye veya Belediye adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa,CİMER, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla, tedarikçilerimizden, sosyal ve kültürel proje yürüttüğümüz dernek, vakıf ya da kuruluşlardan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, e-posta ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile Kanun’da öngörülen veri işleme şartları veya açık rıza kapsamında toplanmaktadır.
  Söz konusu kişisel veriler, kamusal ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Belediye’nin hizmetlerini yürütebilmesi ile yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

  IV. Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

  Belediyemiz; kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre veya saklama amacı ile bağlantılı süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında Belediye bünyesinde bulunan kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  V. İlgili Kişinin Hakları

  Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:
  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

  Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
  FATSA BELEDİYESİ

 • Kvkk Başvuru Formu

  2 yıl önce
 • Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

  2 yıl önce
 • Online İşlemler Aydınlatma Metni

  2 yıl önce
 • Kamera Aydınlatma Metni

  2 yıl önce