SEMPOZYUMUN SONUÇ BİLDİRGESİ
13.06.2022

FATSA VE YÖRESİ TARİHİ SEMPOZYUMUN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Ordu Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Fatsa Belediyesi tarafından 11-12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Fatsa ve Yöresi Tarihi Sempozyumun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Fatsa ve Yöresi tarihi Sempozyumu iki gün boyunca Tarih ve Arkeoloji-Sanat tarihi oturumları şeklinde 14 oturumla gerçekleşen kapanış oturumlarının ardından sempozyumun sonuç bildirgesinde önemli kararlar alındı.

Türkiye’nin pek çok üniversitesinden bilim insanının katıldığı sempozyum sonunda Fatsa ve yöresinde eski çağlardan günümüze kadar olan gelişmeler ve bu gelişmelerin siyasi, dini, kültürel, ekonomik, sosyal ve diplomasi alanlarındaki etkileri hakkında 60 bilim insanı tarafından özgün bildiriler sunuldu. Sunulan bildirilerde Fatsa ve yöresinin coğrafyasının jeopolitiği, yönetimler, dini ve siyasi gelişmeler, bölgedeki faaliyetler çeşitli açılardan ele alındı

FATSA VE YÖRESİ TARİHİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Ordu Üniversitesi, Fatsa Belediyesi ve TTK işbirliği ile ülkemizin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılımıyla icra edilen sempozyumumuz başarıyla tamamlandı. Ayrıca bu sempozyum şimdiye kadar Fatsa’da yapılmış olan en geniş kapsamlı bilimsel toplantı olması hasebiyle dikkat çekmektedir. Tarih, sanat tarihi ve arkeoloji konularında alanlarında uzman hocalarımızın sunduğu bildiriler, Fatsa tarihi ve kültürünün tanıtılmasına ve daha iyi bilinmesine önemli katkılar verecektir. Birçok bilinmeyenin ve yeni bilgilerin paylaşıldığı bu sempozyumun Fatsa üzerine gelecekte yapılacak geniş kapsamlı çalışmalara rehberlik etmesini temenni ederiz.

Sempozyum bildirilerinin sonucunda tebarüz eden belli başlı sonuçlar ve beklentiler şöyledir:

1-Kurtuluş Mahallesi Antik kenti ve Cıngırt Antik yerleşim yerinde başlatılan çalışmalar, kurumlar arası işbirliği ile devam ettirilmelidir. Sahada koruma amaçlı kazı çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda burada çıkan tarihi buluntuları Ordu’da kurulacak bir arkeoloji müzesi oluşturularak sergilenmesi elzemdir.

2-Fatsa’da yapılan kazı çalışmaları kentin arkeolojik geçmişi konusunda önemli bilgiler verdiğinden ayrıca bir önem arz etmektedir. Bu kazıların devamlılığının sağlanması Fatsa ve yöresinin arkeolojik tarihi açısından önem teşkil etmektedir.

3-Ordu’nun merkez ilçesi Altınordu’ya bağlı Gerce mahallesinde M.Ö. 1000 yıla ait olduğu düşünülen ve ön Türklerin Anadolu’ya gelişlerini gösteren önemli bir buluntu vardır. Aynı zamanda Mesudiye ilçesindeki kaya resimleri de erken tarihli Türk damgalarını göstermesi açısından önemlidir. Gerce mahallesinde bulunan bu balbalın mutlaka benzerlerinin de ortaya çıkarılması gerekmektedir. Burada yapılacak arkeolojik bir kazıyla da bunların gün yüzüne çıkarılması mümkün olacaktır.

4-Fatsa’nın antik dönemi hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Fatsa’nın antik yerleşimi ve buradaki antik kentler üzerine yapılacak arkeolojik kazılarla mevcut bilgiler güncellenmelidir. Bu amaca matuf kazılar desteklenmelidir.

5-Fatsa ve çevresinin Türkleşmesi, Türk iskânının genişlemesi üzerine olan bilimsel çalışmaların kamuoyuna duyurulması önem arz etmektedir.

6-Fatsa yönetim tarihi ve idari teşkilatlanması üzerine çalışmalar genişletilmelidir.


7-Genel olarak Karadeniz tarihini aydınlatacak nitelikli bilimsel çalışmalar kamuoyundaki yanlış algıları izale edecektir.

8-Fatsa’nın kültür envanteri hazırlanmalıdır. Şehrin tarihi merkezi ortaya çıkarılmalıdır.

9-Sempozyumda sanat tarihi ve arkeoloji alanında önemli bildiriler sunulmuştur. Bu çalışmaların gelecekte daha geniş eserlere temel teşkil edeceği düşünülmektedir.

10-Sempozyumda tarih öncesi çağlardan günümüze kader oldukça geniş bir zaman aralığında Fatsa ve yöresindeki insanların sosyal hayatı, üretimi, ticareti ve yaşadıkları sosyo-ekonomik değişimler bütüncül bir çerçevede ele alınmıştır.

11-Arkeolojik kazı buluntularının, sanat tarihi değeri olan eski eserlerin korunması bağlamında yöre insanının bilinçlendirilmesi öncelikli olmalıdır. Kazı ve yüzey araştırmaları ile restorasyon çalışmalarının artması için üniversite-kamu kurumları ve yerel idarelerin işbirliği önemlidir.

12-Yörede bulunan Hacı Hulusi Baba örneğinde olduğu üzere yörede etkili olan dini kimliği öne çıkan zevat üzerinde çalışmalar yaparak bunların bölge halkının dini hayatı üzerindeki etkileri incelenmelidir.

13-Yerel tarih çalışmaları konusunda Fatsa ve yöresiyle ilgili arşiv vesikalarının (defter, belge vb.) tespit edilip, transkriptleri yapılarak araştırmacılara kazandırılması, bu çalışmaların basımı ve hazırlanması hususunda yerel yönetimin destek vermesi önemlidir.

14-Fatsa ve çevresinin tarihi coğrafyası, kültürü, sosyal ve ticari hayatı hakkında bilgiler sunan seyahatname, konsolosluk raporu gibi yabancı arşivlerde ve kütüphanelerde bulunan kaynak eserler çevrilmeli ve bunlar üzerine yapılacak çalışmalar teşvik edilmeli ve bu kaynakların dijitallerinden oluşan bir kaynakça oluşturulmalıdır.

15-Fatsa ve yöresinin tarihi süreç içerisinde son derece değişken olan idari yapısının ve yerleşim coğrafyasının araştırılarak ortaya konulması, mevcut çalışmalarda geçen ancak yeri tespit edilemeyen yerleşim ve tarihi mekânların tespit edilmesi konusunda çalışmalar yapılması, bu hususlardaki projelerin yaygınlaştırılması beklenmektedir.

16-Bölgedeki sözlü kültür unsurlarının toplanarak kayda alınması ve kaybolmasının önüne geçilerek araştırmacıların hizmetine sunulması, etnografik malzemenin, somut olmayan kültürel mirasın korunması bakımından mühimdir.

17-Sempozyumda tespit edilen spesifik problem alanları konusunda akademik çalışmalar teşvik edilmelidir. Üniversitenin ilgili fakülte ve bölümlerinde lisansüstü çalışmaların yapılması ya da yaptırılması sağlanmalıdır.

18-Bütün bu çalışmaların planlı, dört başı mamur bir şekilde yapılabilmesi için kurumsal destekli bir yapının (Ordu Araştırmaları Merkezi gibi) oluşturulması. Bunun için Ordu Üniversitesi mülkiyetinde bulunan Haznedaroğlu Konağının bir araştırma ve sergileme merkezi olarak kullanılması tavsiye edilmektedir.

FOTO GALERİ
Haberler
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.