FATSA BELEDİYESİ VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ

Değerli Vatandaşımız,

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.
Fatsa Belediyesi olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerde kişisel verilerinizin güvenliğine önem vererek faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili yapımızı ve siz vatandaşlarımıza yönelik aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimiz bilgilendirme metni aşağıda dikkatinize sunulmuştur.”

Veri Sorumlusunun Kimliği
07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Belediyemiz, Fatsa Belediyesi, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu bilgilendirme Fatsa Belediyesi’nin vatandaşlara yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, telefon numarası, motorlu taşıt numarası, kimlik numarası gibi veriler kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Nedeni;

Fatsa Belediyesi, vatandaş kişisel verilerini, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda, ilgili kanunlara uygun olarak belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek üzere toplamaktadır. Toplanan kişisel verileriniz hizmetlerinin sunulması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi vb.
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz;
• Kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda bulunan beyanname, bilgilendirme formları ve sair belgeler ile,
• Kamu kuruluşları veya Belediyemize ait web sayfaları üzerinden bilgi talebi ile,
• Mobil uygulamalarımız ile,
• Belediye hizmet birimlerimiz aracılığı ile,
• Çağrı Merkezleri aracılığı ile,
• Vatandaşların Fatsa Belediyesi’ne elektronik posta, kargo ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları belgeler ile,
• Fatsa Belediyesi tarafından veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, elden teslim, beyan, kargo ve diğer iletişim kanalları aracılığı ile,
• Kamu kurumları bilgi teknolojileri uygulamalarından alınan veriler ile,
• Kamera sistemleri, giriş sistemleri gibi fiziksel güvenliği sağlayan uygulamalar ile,
• Fatsa Belediyesi’nin çalıştığı sağlık kontrolleri yapan kuruluşlar, danışmanlık şirketleri, bankalar dahil üçüncü taraflar aracılığıyla,
• Fatsa Belediyesi şirketleri ve iştirakleri aracılığı ile,
• sözlü, yazılı ve ya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.
Kişisel Verileriniz;
Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Anne-baba adı, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, ehliyet bilgileri, TC kimlik numarası, medeni durumu vb.
İletişim Telefon numarası, eposta adresi, iletişim adresi, açık adresi, yakınlarının adresi
Lokasyon Araç takip ve lokasyon verileri
Özlük Özgeçmiş, vesikalık fotoğraf, askerlik durumu, SGK bilgiler, bordro bilgileri, eş ve çocukların kimlik bilgileri, diplomalar,
sertifikalar vb.
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, icra takibi bilgileri, vekaletname vb.
Müşteri İşlem Çağrı merkezi kayıtları, vatandaş talep ve şikayetleri, kullanım bilgileri
Fiziksel Mekân
Güvenliği Tesis ve alanlara bilgileri, kamera kayıtları
İşlem güvenliği İnternet trafik logları, ip adresleri, sistemlere erişim logları, kullanıcı adı ve parolalar
Finans Banka hesap bilgileri, ödeme geçmişi, borç bilgileri, vergi numarası vb.
Mesleki Deneyim Diploma ve eğitim bilgileri, sertifikalar, yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraflar, kamera kayıtları, video ve ses kayıtları
Sağlık Bilgileri Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protezler
Ceza Mahkumiyeti ve
Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kaydı
Diğer Bilgiler İmza ve paraf bilgileri, araç plaka ve ruhsat bilgileri, imza sirküleri vb.

Kanun hükmü gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile vatandaşlarımızdan kişisel bilgilerini güncellemesi talep edilebilir.
Vatandaşlarımızın da bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri ilgili hizmet birimlerimize iletmeleri beklenmektedir. Fatsa Belediyesi, hiçbir koşulda vatandaş tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz Kanunda belirtilen aşağıdaki durumlarda KVKK’ ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir.
• Acil durum yönetimi süreçlerinin uygulanması
• Bilgi güvenliği süreçlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik doğrulama, işe giriş çıkışların tespiti ve kontrolü vb.)
• Uyum ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Erişim yetkilerinin verilmesi ve erişim kontrolü
• Kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (belediye kanunu, devlet memurları kanunu, iş kanunu, vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vb.)
• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini (giriş çıkış kayıtları ve kamera kayıtları)
• Resmî kurumlardan gelen taleplerin karşılanması (Bakanlıklar, diğer belediyeler, SGK, İşkur, Mahkemeler, İcra Müdürlükleri vb.)
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• İş süreçlerinin yönetimi, raporlanması ve denetimi
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi (muayene ve sağlık hizmetlerinin sunulması)
• Vatandaş ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
• Etkinlik ve organizasyon faaliyetleri
• Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
• Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
• Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi
• Talep ve şikayetlerin takibi
• Varlıkların güvenliğinin temini (demirbaş kayıt yönetimi vb.)
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• Yetenek/Kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
• Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 

Ayrıca aşağıda belirttiğimiz belediyecilik faaliyetlerimizi gerçekleştirmek amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Ada ve parsel bilgilendirme süreci
Ada ve parsel faaliyetlerinin yürütülmesi
Adres bilgilendirme süreci
Asansör ruhsatlandırma faaliyetleri
Bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
Cenaze muayene hizmetlerinin yürütülmesi
Dilekçe başvuru faaliyetlerinin yürütülmesi
Doğal afet riski altındaki alanlar ve riskli binalar ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
Dosyaların muhafaza edilmesi
Emlak ve imar borcu bilgilendirmesi
Emlak ve istimlak işlemlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi
Emlak vergisi sorgulama süreçleri
Nikah işlemleri faaliyetlerinin yürütülmesi
Evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi
Güncel imar durumu bilgilendirmesi
Hasta nakil ve ambulans işlemlerinin yürütülmesi
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi
Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi
Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi
Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin Aktarılması;

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde:
• İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi (“OBB”), Fatsa Kaymakamlığı, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Nüfus Müdürlükleri, diğer ilçe belediyeleri ile sözleşmesel ve hukuki sorumluluğumuz gereği ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilere,
• Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile vatandaş taleplerinin yürütülebilmesi amacıyla, çözüm ortaklarımıza, OBB’ye, OBB iştirak şirketlerine, diğer ilçe belediyelerine,
• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Belediye’mizin kurulma amaçlarından biri olan kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları, gönüllü teşekküller, gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm ortaklarımıza,
• Belediye’miz tarafından kullanılan e-belediye gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine; bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin anlaşmalı olduğumuz bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
• İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet aldığımız üçüncü kişilere
• Acil ve tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
• Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve çözüm ortaklarımızın kişisel verilerini bankacılık ve finans işlemleri ile maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla, sınırlı olarak anlaşmalı olduğumuz banka ve finans kuramlarına;
• Taraf olduğumuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi veya sözleşmeler kapsamında hizmet alımlarının sağlanması için gerekli olduğu ölçüde ilgili kurum, kuruluş veya anlaşmalı olduğumuz firmalara, aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi;

• Kişisel verileriniz, belediyecilik faaliyetlerimizi planlamak, gerçekleştirmek ve kontrol etmek için yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır.
• Süreçlere bağlı olarak tutulan kişisel verilerinizin saklama süreleri Kişisel Veri Envanteri’nde
• Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS üzerinde belirtilmektedir.
• Saklama süreleri sona eren kişisel verileriniz Fatsa Belediyesi tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklarınız;

• KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu talepleriniz için başvuru yöntemleri web sitemizde yayınlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Fatsa Belediyesi tarafından güncellenecek ve güncel hali yayınlanacaktır.

 

FATSA BELEDİYESİ VATANDAŞ AYDINLATMA METNİ
Fatsa Belediyesi © 2020 Tüm hakları saklıdır.